Noutati (47)

COMUNICATUL DIN 2 AUGUST 2016

Uniunea Scriitorilor din România, prin Preşedintele Nicolae Manolescu, anunţă faptul că, prin hotărârea pronunţată la data de 28.07.2016 în dosarul nr. 15164/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea formulată de dl. Cipariu Mircea Dan, prin care acesta solicitase obligarea suspendării efectelor alegerilor Preşedintelui U.S.R. din anii 2009 şi 2013 şi obligarea Preşedintelui U.S.R. ales să înceteze să exercite această funcţie.

  Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că nu există o entitate cu denumirea „Asociaţia Uniunea Scriitorilor din România“, aşa cum pretindea reclamantul Cipariu Mircea Dan.

  De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că dl. Teodorescu Cristian George nu justifică nicio calitate de reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România.
Hotărârea pronunţată în data de 28.07.2016 este, conform dispoziţiilor legale, executorie.

  Această hotărâre infirmă fără dubiu susţinerile dlor Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan, conform cărora aceştia ar reprezenta Uniunea Scriitorilor din România şi că aceasta ar fi o asociaţie, deşi, conform textelor legale aplicabile, Uniunea Scriitorilor din România este o organizaţie de scriitori, care funcţionează conform statutului propriu.

CONCURS DE PROIECTE

Uniunea Scriitorilor din România organizează un concurs pentru finanţarea unor proiecte culturale. La concurs pot participa membri şi nemembri ai U.S.R., ca şi diverşii operatori culturali.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România va alege două dintre proiectele prezentate în concurs care vor primi o finanţare în valoare de 15.000 lei fiecare.

Proiectele se vor depune la secretariatul U.S.R. până la data de 15 august 2016, iar rezultatele concursului vor fi date publicităţii până la data de 15 septembrie 2016.

Proiectele se vor derula în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2016. Uniunea Scriitorilor din România va suporta diversele cheltuieli legate de derularea proiectelor până la nivelul sumei de 15.000 lei.

LECTURI PUBLICE

Uniunea Scriitorilor își reia programul de LECTURI PUBLICE ale membrilor săi inițiind un număr de 104 lecturi publice, fiecare în valoare de 200 lei, net. Acestea se vor repartiza filialelor Uniunii Scriitorilor proporțional cu numărul de membri din fiecare filială (o lectură la 25 de membri). Comitetul de Conducere al filialei va decide beneficiarii acestor lecturi publice. Aceste lecturi vor avea loc în universități, școli, biblioteci.

CARTE NOUĂ DE LIVIU MĂŢĂOANU

VIAŢA LITERARĂ

Filiala Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Centrul Cultural a organizat lansarea noului volum de versuri al lui Liviu Capşa, unul dintre membri fondatori ai filialei: Măşti veneţiene. Editura Timpul, 2015. În dezbaterea prilejuită de a şasea culegere poetică (excluzând volumele de parodii şi eseuri), moderată de Nicolae Oprea, au comentat cartea cu probitate; Marian Drăghici (care îl defineşte pe coperta a IV-a „poet al câmpiei sudice), Dumitru Augustin Doman şi Mircea Bârsilă.

*

Alt scriitor venit dinspre Bucureşti, Varujan Vosganian, de această dată în ipostaza poetului (dincolo de Cartea şoaptelor), şi-a lansat recentul volum de versuri Cartea poemelor mele nescrise, Editura Cartea Românească, 2015, la Biblioteca Judeţeană Argeş din Piteşti. Au prezentat cartea Nicolae Oprea, Mircea Bârsilă şi, bineînţeles, autorul, în discuţia moderată de poeta Denisa Popescu. Mai înainte, cartea fusese prezentată şi la Curtea de Argeş de Dumitru Augustin Doman.

COMUNICATUL DIN 6 APRILE 2016

Uniunea Scriitorilor din România, condusă de Preşedintele acesteia ales la data de 07.10.2013, dl. Nicolae Manolescu, anunţă că, la data de 05.04.2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dispus suspendarea efectelor hotărârilor adoptate în cadrul « adunării generale a Uniunii Scriitorilor din România » din data de 19.03.2016.

Această suspendare semnifică faptul că aşa-zisele « noi organe de conducere » ale U.S.R., pretins alese în cadrul unei aşa-zise « adunări generale » la data de 19.03.2016, nu pot invoca niciun aspect dintre cele menţionate în hotărârea pretins adoptată.

Această suspendare este rezultatul cercetării aparenţei de nelegalitate a hotărârilor « adunării generale a U.S.R. » din data de 19.03.2016, una din condiţiile pentru admiterea unei asemenea cereri fiind aceea ca instanţa să aibă convingerea că există motive suficiente care să conducă în viitor la anularea hotărârilor respective.

Instanţa a confirmat astfel susţinerile publice ale Uniunii Scriitorilor din România, condusă legal şi statutar de preşedintele acesteia, dl. Nicolae Manolescu, că « adunarea generală » din data de 19.03.2016 şi pretinsele hotărâri adoptate cu această ocazie sunt vădit nelegale şi nestatutare.

LANSARE CARTE DUMITRU AUGUSTIN DOMAN 2016

În sala “Ars Nova” a Centrului Cultural Piteşti, Dumitru Augustin Doman şi-a lansat, cu oarecare întârziere, cartea sa recentă Sâmbătă, duminică şi alte singurăţăţi, publicată la Editura TipoMoldova din Iaşi. Lansarea s-a bucurat de prezenţa poetului Aurele Ştefanachi, directorul editurii, care a prezentat şi proiectele editoriale de anvergură. Sâmbătă, duminică şi alte singurăţăţi este, de fapt, o antologie de autor care cuprinde texte alese din volumele: Povestiri cu contrapunct, Sfârşitul epocii cartofilor, Meseria de a muri, Concetăţenii lui Urmuz, Moartea noastră cea de toate zilele. În faţa unui public avizat, alcătuit în mare parte din membrii Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor, volumul antologic a fost comentat de Mircea Bârsilă, Nicolae Oprea, Magda Grigore, Leonid Dragomir şi, bineînţeles, de directorul editurii.

COMUNICATUL DIN 26 MARTIE 2016

A fost termenul de judecată în dosarul nr. 33155/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, având ca obiect cererea formulată de dl Popescu Cristian şi dl Cipariu Dan Mircea de anulare a Statutelor USR din 2009 şi 2013.

Invocând un mandat acordat de dl Cristian Teodorescu şi invocând calitatea sa de pretins vice-preşedinte, dl Dan Mircea Cipariu s-a prezentat în instanţă, arogându-și calitatea de reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România.

Instanța de judecată a refuzat să accepte calitatea dlui Dan Mircea Cipariu de reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România, neacceptând producerea de efecte a Hotărârilor adoptate în cadrul aşa-zisei Adunări Generale Extraordinare din data de 19.03.2016.

Dl Nicolae Manolescu, preşedintele ales legal şi statutar în urma votului exprimat de toţi membrii în luna octombrie 2013 pentru un mandat de 5 ani (2013-2018), este singurul reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România.

COMUNICATUL DIN 21 MARTIE 2016

Luni, 21 martie 2016, a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

În cadrul şedinţei, s-au discutat aspecte curente din activitatea U.S.R., pe ordinea de zi regăsindu-se Raportul Preşedintelui U.S.R., situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2015, votarea execuţiei bugetare la 31 decembrie 2015 şi a Raportului Comisiei de Cenzori privind anul financiar 2015.

Un capitol special l-a reprezentat încălcarea de către un număr de membri ai U.S.R. a Art. 16 din Statutul U.S.R. (extras: „AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.“), prin convocarea nestatutară a unei Adunări Generale Extraordinare nestatutare şi organizarea acesteia la data de 19 martie 2016, când s-au votat nestatutar noi organe de conducere. Prin comunicatele remise presei, s-a folosit abuziv şi nelegal sigla U.S.R., uzurpându-se calităţile oficiale ale persoanelor alese legal şi statutar în funcţiile de conducere.

După prezentarea Raportului Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, dezbateri şi vot, Consiliul U.S.R. a hotărât excluderea din Uniunea Scriitorilor din România a următorilor membri: Ioana Crăciunescu, Dan Iancu, Florin Iaru, Cosmin Perţa, Valeriu Mircea Popa, Cristian Tiberiu Popescu, Octavian Soviany, Adrian Suciu, Cristian Teodorescu, Paul Vinicius, Daniel Vorona.

Conferinţa de presă – 22 martie 2016

La conferinţa de presă anunţată şi desfăşurată ieri la Uniunea Scriitorilor din România, au participat conducerea U.S.R. (Nicolae Manolescu – preşedinte, Varujan Vosganian – Prim-vicepreşedinte, Gabriel Chifu – Vicepreşedinte) şi, în semn de respect pentru jurnaliştii invitaţi şi pentru cititorii lor, persoanele cele mai îndrituite să răspundă întrebărilor de ordin mai tehnic: dna Corina Popescu – avocat al U.S.R., dna Stela Pahonţu – directorul economic, Daniel Cristea-Enache – director de imagine. Li s-au adăugat scriitori şi critici literari reprezentativi nu numai prin calitatea lor de membri ai U.S.R., ci şi prin opera lor literară şi critică: criticii Gabriel Dimisianu, Alex. Ştefănescu şi Răzvan Voncu, scriitorii Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Toma, Nicolae Iliescu, George Cuşnarencu, Marian Drăghici.

 

În intervenţiile lor, Nicolae Manolescu, Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Corina Popescu, Alex. Ştefănescu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu au adus precizări importante:

  1. convocarea şi ţinerea aşa-zisei Adunări Generale a Uniunii Scriitorilor din România (la care au participat 17 membri U.S.R.!) sunt ilegale, deoarece, conform Statutului U.S.R. aflat în vigoare, Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de: Preşedintele U.S.R., Consiliul U.S.R. sau o treime din membri U.S.R. din totalul de 2625 de membri ai U.S.R.
  2. Uniunea Scriitorilor din România este exceptată de la prevederile Ordonanţei nr. 26/2000, ea nefiind înfiinţată în baza Legii 21/1924, ci printr-un act de drept public. Excepţia este stipulată în Art. 85 din respectiva Ordonanţă: Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor“.

 

Din intervenţiile de la conferinţa de presă, jurnaliştii prezenţi au selectat, cum este firesc, ceea ce au considerat relevant pentru informarea publicului.

AL DOILEA COMUNICAT DIN 14 MARTIE 2016

În urma unor atacuri repetate şi a punerii în circulaţie a unor informaţii răuvoitoare şi neconforme cu adevărul, conducerea Uniunii Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa opiniei publice interesate şi, nu în ultimul rând, a membrilor ei, următoarele:

În ciuda dificultăţilor survenite, între care o subfinanţare cronică, consecinţă a crizei de după 2009, care a afectat funcţionarea U.S.R., ca şi pe a altor instituţii şi firme, U.S.R. se află la acest început de an 2016 într-o situaţie financiară stabilă, fără datorii la stat sau la particulari, lucru care se cuvine cu deosebire subliniat, mai cu seamă că U.S.R. administrează nouă publicaţii periodice, bine ştiută fiind soarta celor mai multe ziare şi reviste în acest moment. Chiar şi în aceste condiţii, U.S.R. şi-a desfăşurat activitatea fără întreruperi sau renunţări. Singurul program major care a fost abandonat din lipsa fondurilor a fost Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun. Sperăm să-l reluăm într-o zi. Toate celelalte programe importante şi-au urmat cursul normal, costurile fiind integral acoperite din fonduri atrase. Nici un leu din cotizaţii sau din alte surse interne n-a fost cheltuit pentru programe, unele organizate de Filiale, precum Gala Poeziei Contem­po­rane, Turnirul de Poezie, Colocviul Romanului, Colocviul Revistelor Literare, Festivaluri de Literatură ţinute la Cluj, Iaşi, Arad, Alba-Iulia şi Chişinău, în cadrul cărora au avut loc întâlniri cu cititorii sau lecturi publice, Premiile U.S.R., Premiile Filialelor şi altele. Au existat voci care au dat vina pe risipirea banilor contribuabilului, cum e la modă să se spună astăzi: în realitate, U.S.R. n-a risipit nici un ban, folosindu-i pe cei obţinuţi din sponsorizări în scopul creşterii vizibilităţii scriitorului român contemporan în ochii unui public cât mai larg. E de datoria noastră să menţionăm că, în această perioadă, ne-am bucurat de sprijinul financiar al Guvernului, al Ministerului Culturii şi al unor primării şi consilii judeţene. În 2015, Parlamentul a adoptat în unanimitate Legea 136 a finanţării de la buget a publicaţiilor culturale ale ANUC, din care U.S.R. face parte, cele mai multe publicaţii finanţate fiind, evident, cele ale U.S.R. Este pentru prima oară când în România există o astfel de lege, consacrând interesul şi sprijinul statului pentru cultura scrisă. Legea a fost votată de două ori, fiind întoarsă în Parlament de preşedintele Băsescu, în urma intervenţiei unor scriitori, membri ai U.S.R., editori, nici măcar toţi, de reviste, care, fără măcar să se informeze corect, s-au simţit excluşi. În realitate, deşi cu altă metodologie, se bucurau şi ei de finanţare, şi asta, chiar la propunerea U.S.R. E cazul să se ştie că Legea este rodul unui efort îndelungat şi laborios al conducerii actuale a U.S.R. şi nu comportă nici un element discriminatoriu. A se aşeza la masa pusă li s-a părut, însă, şi li se pare în continuare unora un lucru firesc. Tot din partea unor scriitori, membri ai U.S.R. şi, unii, beneficiari ai indemnizaţiei de merit, s-a produs un atac la baionetă contra taxei de timbru. Motivul scriitorilor-editori de cărţi este că se micşorează accesul la carte al cititorului de literatură, prin adăugarea la preţ a taxei cu pricina. Două neadevăruri într-o singură frază: un timbru forfetar de 0,50 lei pe exemplar reprezintă un spor de preţ derizoriu, plătit de cumpărător, nu de editură, care n-are a se teme, în aceste condiţii, de riscul falimentului, invocat de unii. Să nu uităm că, de la 1 ianuarie 2016, TVA la carte, şi aşa redusă, a scăzut de la 9 % la 5 % fără totuşi ca preţul cărţii să scadă la rândul lui. Să nu uităm, de asemenea, precaritatea onorării de către editori a drepturilor de autor. În acest moment, editura Humanitas se află în proces cu U.S.R. pe tema ta­xei de timbru, solicitând abrogarea ei ca neconstitu­ţională. Cum obiecţia a mai fost ridicată şi înainte, U.S.R. a cerut acum doi ani avizul Curţii Constituţionale şi a primit confirmarea caracterului constituţional al legii. Reamintim şi faptul că membrii U.S.R. care sunt pensionari beneficiază de un supliment de pensie. Există şi un număr de scriitori importanţi care primesc indemnizaţia de merit. Numărul beneficiarilor de aceasta din urmă a fost sporit sub actuala conducere cu 15%. Sunt bunuri câştigate de predecesorii noştri, menţinute de noi, nu totdeauna însă fără riscul de a le pierde. Am învăţat în aceşti din urmă ani că nimic nu e definitiv într-o societate neaşezată precum aceea românească. A fost nevoie de o mare tenacitate şi de eforturi foarte costisitoare moral pentru a face corabia scriitorilor să plutească pe valuri tot mai mari şi mai ameninţătoare. Nu suntem deloc bucuroşi că a trebuit să ne luptăm cu atâtea dificultăţi. Nu dorim laude pentru ce am reuşit să păstrăm sau să obţinem în timpul mandatelor noastre. Nu interpretăm rezultatele obţinute ca rod al unor sacrificii. Ne-am făcut datoria pe care ne-am asumat-o. Dorim să ne fie respectat efortul şi să fim scutiţi de acuzaţii fără temei şi, încă, exprimate în cel mai suburban limbaj.

Se petrece, din nefericire, un fenomen pe care nu-l putem înţelege: e vorba de ostilitatea faţă de conducerea U.S.R. a unor scriitori, membri sau nu. Nu suntem naivi: ştim foarte bine că se poartă respingerea a tot ce este instituţional, ţinând de sistem, şi nu numai la noi. Dar lipsa de sens şi virulenţa exprimării acestei ostilităţi ne pune pe gânduri. U.S.R. suportă de la o vreme asaltul unor procesomani, membri sau foşti membri, plătind din greu avocaţi, pentru tot felul de fantasme ale iniţiatorilor acţiunilor cu pricina. Procesele urmăresc, nici mai mult, nici mai puţin, decât anularea Statutului în vigoare din 2013 al U.S.R. şi înlocuirea preşedintelui şi conducerii U.S.R. ca ilegale. Un autointitulat Grup de Reformă a prezentat mai multe liste de revendicări. Cu excepţia celor două măsuri mai sus menţionate, semnatarii au mai degrabă critici decât propuneri de schimbare. Critici care denotă însă, în cel mai bun caz, necunoaşterea funcţionării U.S.R., acuzată de lipsă de transparenţă, în condiţiile în care unii dintre semnatari au fost membri ai Consiliului U.S.R. şi au putut vedea cu ochii lor, an de an, cu ocazia reuniunilor de bilanţ, afişate pe ecran şi în culori variate, pe înţelesul oricărui copil, starea financiară, sursele de venituri şi cheltuielile, prognoza pe anul următor. Reaua-credinţă a mers atât de departe, încât a fost atacat Statutul, cum am arătat mai sus, chiar de către unul dintre cei care au făcut parte din comisia însărcinată de Consiliu în 2013 să culeagă din Filiale şi să centralizeze propunerile de amendare. E vorba de Dan Mircea Cipariu, care nu numai a votat Statutul pe care azi îl contestă, dar s-a ales preşedinte al Filialei de Poezie Bucureşti pe baza lui şi a candidat apoi pe aceeaşi bază la preşedinţia U.S.R. Pierderea alegerilor l-a lăsat neconsolat, drept care a devenit intervenient într-un proces prin care se solicita invalidarea ca nestatutară a alegerii preşedintelui care îl învinsese. Motivul invocat era că preşedintele ar fi fost ales de un „organ inferior”, Consiliul, şi nu de Adunarea Generală. Dar cine era mai în măsură decât DMC să ştie că lucrurile nu stăteau aşa, susţinându-şi el însuşi candidatura în Adunările Generale la care a participat împreună cu preşedintele ales? Iniţiind grupul de reformă, DMC, exclus recent din U.S.R., ascunde sub masca denunţării unor pretinse nereguli din U.S.R. banala dorinţă personală de a deveni preşedinte pe altă cale decât aceea democratică a alegerilor. Altminteri, nici o umbră de propunere ori măcar de sugestie concretă şi utilă nu se desprinde din protestul membrilor Grupului. Acţiunile Grupului au culminat cu o convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a U.S.R. pe 18 martie. Statutele U.S.R., nu doar acela din 2013 contestat de DMC, prevăd că doar preşedintele, Consiliul (sau, după caz, Comitetul Director) sau o treime din membrii U.S.R. au dreptul de a convoca Adunarea Generală Extraordinară. Conducerea U.S.R. s-a adresat justiţiei pentru a bloca disperata iniţiativă. Urmare a tuturor acestor ilegalităţi, reţelele de socializare dau pe dinafară, era să spunem vomită, de atacuri la persoană, calomnii, injurii, unele mai scabroase decât altele, nereproductibile, majoritatea, la adresa preşedintelui şi a conducerii U.S.R. O adevărată isterie a fost declanşată pe Facebook şi pe bloguri de fantasmele legate de putere ale lui DMC, care a transformat publicaţia lui on-line agenţiade­carte.ro într-o cloacă în care îşi găsesc zilnic loc toate mârşăviile membrilor Grupului. Numai într-o ţară bolnavă ca România de azi se pot inversa într-o asemenea măsură cauzele şi efectele: să-i vezi pe unii oameni de bine, doar că naivi ori neinformaţi, afirmând că U.S.R. procedează stalinist, prin excluderi şi avertismente, fără a sufla un cuvânt despre gunoiul urît mirositor pe care membrii Grupului i-l aruncă în cap, ceas de ceas, zi de zi şi în proporţie de masă, ni se pare lamentabil moral şi compromiţător intelectual.

Conducerea U.S.R. ţine să-i informeze pe oamenii de bună-credinţă, pe scriitori, membri ai ei, că starea Uniunii e bună, stabilă, iar funcţionarea perfect legală. Problemele nu sunt în U.S.R., ci în Grupul de Reformă şi printre aderenţii la el. Conducerea U.S.R. a respectat Statutul, nici o măsură adoptată nefiind în afara lui. E ciudat să constaţi că tocmai cei care contestă Statutul, pentru pricini de ei inventate, acuză U.S.R. de a funcţiona ilegal. Şi la fel de ciudat este să constaţi că vorbesc de demnitatea scriitorului, pe care U.S.R. n-ar respecta-o, nişte oameni în legătură cu care numai despre demnitate nu poate fi vorba. Luaţi-vă o mască de gaze şi parcurgeţi blogurile şi Facebook-ul domnilor Florin Iaru, Claudiu Komartin, Marius Ianuş, Paul Vinicius şi ale altora ejusdem farinae. Vă avertizăm că ele conţin pagini care dăunează grav sănătăţii.

Conducerea U.S.R. mulţumeşte tuturor celor care s-au arătat solidari cu acţiunile ei, cu atât mai mult cu cât ştie că şi-au asumat riscul de a intra în gura murdară a pantagruielilor de ocazie, şi-i asigură că nu va ceda presiunilor şi îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de membrii ei, indiferent de obstacolele care îi vor mai fi puse în cale.

COMUNICATUL DIN 14 MARTIE 2016

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că anunţul publicat în presă de un pretins Comitet de iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România, referitor la convocarea membrilor Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România într-o Adunare Generală Extraordinară la data de 18.03.2016, este un fals grosolan şi o încălcare a Statutului în vigoare al U.S.R., legal înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (17 aprilie 2013, dosar 16099/299) şi care face caduc Statutul anterior la care se referă pretinsul Comitet de iniţiativă. Reamintim faptul că există un proces intentat Uniunii Scriitorilor din România pe tema nerecunoaşterii Statutului actual, aflat pe rol la Tribunalul Bucureşti. Procesul fiind în curs, Statutul din 2013 trebuie considerat în vigoare. Totodată atragem atenţia că, în virtutea tuturor Statutelor succesive ale U.S.R., este de competenţa exclusivă a Preşedintelui U.S.R., a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R. (Cap. 5, Art. 16) convocarea Adunării Generale Extraordinare.

Conducerea U.S.R. îi avertizează pe membrii săi care vor da curs convocării că vor fi excluşi, urmând procedurile statutare, din rândurile U.S.R., pentru încălcarea prevederilor Cap. 3, Art. 9, punctul b) din Statut.

Conducerea Uniunii Scriitorilor

din România

COMUNICATUL DIN 2 MARTIE 2016

Având în vedere faptul că în spaţiul public (mediul on-line şi presa scrisă) a fost publicat de către un pretins Comitet de iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Uniunii Scriitorilor din România un convocator al Adunării Generale Extraordinare a membrilor asociaţiei pentru data de 18.03.2016,

Uniunea Scriitorilor din România cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, Sector 1 – Bucureşti, reprezentată în relaţiile cu terţii potrivit propriului Statut de Preşedintele acesteia dl. Nicolae Manolescu, face următoarele precizări:

Aşa cum rezultă din anunţul publicat în presă, Convocarea pentru data de 18.03.2016 se întemeiază pe dispoziţiile Statutului din 2005, deşi acesta nu mai este în vigoare, fiind modificat succesiv în anii 2009 şi 2013. Atragem atenţia că toate statutele anterioare prevăd că Adunarea Generală Extraordinară (sau Conferinţa Naţională Extraordinară) se convoacă de către Preşedinte, o treime din membri şi, după caz, de Comitetul Director sau Consiliul U.S.R. în ce priveşte Statutul în vigoare, potrivit art. 16, „AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R..

Aducem la cunoştinţă faptul că nici Preşedintele U.S.R., nici Consiliul U.S.R. şi, cu atât mai puţin, o treime din membri nu au solicitat convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru data de 18.03.2016. Niciunul dintre aceste organe nu şi-a însuşit acest demers iniţiat de către pretinsul Comitet de Iniţiativă.

Facem menţiunea expresă că pentru data de 18.03.2016 NU este convocată nicio Adunare Generală Extraordinară a Uniunii Scriitorilor din România.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Nicolae Manolescu

COMUNICATUL DIN 25 FEBRUARIE 2016

Marţi, 23 februarie 2016, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte curente din activitatea U.S.R., un capitol special fiind funcţionarea revistelor U.S.R. conform legii 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România. Consiliul a aprobat repartizarea sumelor ce revin revistelor U.S.R. S-a detaliat stadiul proiectelor şi evenimentelor culturale ale U.S.R. din primul semestru al anului 2016.

Avocatul USR, dna Corina-Ruxandra Popescu, a expus situaţia acţiunilor în justiţie împotriva USR. (Pe site-ul U.S.R. se regăseşte informarea Cabinetului de Avocat Corina-Ruxandra Popescu.)

Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere formată din Mircea Mihăieş (Preşedinte), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu (membri) a prezentat raportul privind încălcările statutului U.S.R. de către unii membri ai U.S.R. şi a propus o serie de măsuri. Consiliul a dezbătut propunerile Comisiei şi a hotărât prin vot următoarele sancţiuni: excludere din U.S.R., pentru grave încălcări ale statutului şi ale deontologiei (Dan Mircea Cipariu, Grigore Şoitu); avertisment, pentru comentarii antisemite (Daniel Vorona) şi găzduire de comentarii antisemite (Paul Cernat); avertisment, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse U.S.R. (Florin Iaru); suspendare din funcţia de preşedinte de Filială, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse U.S.R. (Peter Sragher).

După dezbaterea fiecărui caz, Consiliul U.S.R. a votat următoarele: excluderea din U.S.R. a dlor Dan Mircea Cipariu şi Grigore Şoitu (din totalul de 28 voturi, 27 voturi pentru, 1 abţinere); avertisment dlor Daniel Vorona (unanimitate), Paul Cernat (27 voturi pentru, 1 contra) şi Florin Iaru (unanimitate). În urma disocierii dlui Peter Sragher de acţiunile îndreptate împotriva U.S.R. de către unii membri ai aşa-numitului Grup de Reformă, Consiliul a hotărât menţinerea dlui Peter Sragher în funcţia de preşedinte de Filială. (Pe site-ul U.S.R. se regăseşte Raportul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere.)

Consiliul U.S.R. se va întruni în sesiune ordinară luni, 21 martie 2016.

COMUNICATUL DIN 16 FEBRUARIE 2016

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că anunţul publicat în presă de un pretins Comitet de iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România, referitor la convocarea membrilor Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România într-o Adunare Generală Extraordinară la data de 18.03.2016, este un fals grosolan şi o încălcare a Statutului în vigoare al U.S.R., legal înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (17 aprilie 2013, dosar 16099/299) şi care face caduc Statutul anterior la care se referă pretinsul Comitet de iniţiativă. Reamintim faptul că există un proces intentat Uniunii Scriitorilor din România pe tema nerecunoaşterii Statutului actual, aflat pe rol la Tribunalul Bucureşti. Procesul fiind în curs, Statutul din 2013 trebuie considerat în vigoare. Totodată atragem atenţia că, în virtutea tuturor Statutelor succesive ale U.S.R., este de competenţa exclusivă a Preşedintelui U.S.R., a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R. (Cap. 5, Art. 16) convocarea Adunării Generale Extraordinare.

Conducerea U.S.R. îi avertizează pe membrii săi care vor da curs convocării că vor fi excluşi, urmând procedurile statutare, din rândurile U.S.R., pentru încălcarea prevederilor Cap. 3, Art. 9, punctul b) din Statut.

Conducerea Uniunii Scriitorilor

din România

PROIECTELE U.S.R. PE 2016

Colocviul Naţional al Revistelor Literare

Data: 6 – 7 mai 2016

 Colocviul Naţional de Proză

Data: 7 – 8 mai 2016

 Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2015

 Data: 31 mai 2016

 Gala Poeziei Române Contemporane, Alba-Iulia

Data: 10 iunie 2016

 Turnirul de Poezie, Neptun

Data: 6 – 10 iulie 2016

 Festivalul de literatură „Două state, o literatură“, Chişinău

Data: 15 – 18 septembrie 2016

FestLit – Festivalul Naţional de Literatură, Cluj-Napoca

Data: 2 – 4 octombrie 2016

Gala „Scriitorul anului, Iaşi

Data: 14 – 16 octombrie 2016

LANSARE CARTE LIVIU CAPŞA 2016

Pentru cei interesaţi

COMUNICATUL DIN 6 IANUARIE 2016

Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

Urmare a înmulţirii atacurilor de tot felul, a calomniilor şi dezinformărilor din spaţiul public la adresa Uniunii Scriitorilor din România şi a conducerii ei, facem cunoscute următoarele:

Conform Art. 9 b), Cap. 3 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri: prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave”.

Conform Anexei 4, Art. 6 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap. 1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/ denigrare/ injurii la adresa U.S.R”.

Conform Art. 9 b), Cap. 3 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu”.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a decis în reuniunea din 10 decembrie 2015 să fie publicat următorul avertisment: în cazul în care un membru al U.S.R. va ataca neîntemeiat U.S.R. ca instituţie sau va aduce atingere demnităţii colegilor lui din U.S.R., prin atac la persoană, denigrare, injurie în spaţiul public, asociere la campanii denigratoare, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere va propune, conform Statutului, sancţionarea sau excluderea sa din U.S.R.

PREMIILE REVISTEI CAFENEAUA LITERARĂ 2015

 

MEMBRI NOI

 Consiliul USR din 10 decembrie 2015 a validat noi primiri în Uniune la propunerea Comisiei de Validare.

Filiala Piteşti a USR numără de-acum între membrii ei pe poetul Florea Turiac şi pe prozatorul Ion Mărculescu, ambii rezidenţi în oraşul Târgovişte.

LANSARE CARTE CRISTINA ONOFRE LA BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ DIN GĂEŞTI

Uniunea Scriitorilor Pitesti © 2015 Toate drepturile rezervate

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree